GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Jak głosować?


 1. Głosowanie mieszkańców w poszczególnych Obszarach na projekty z ogłoszonej listy zarządza Burmistrz Błonia nie wcześniej niż 14 dni od opublikowania listy projektów dla danego Obszaru.
 2. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danego Obszaru, posiadający w dniu głosowania czynne prawo wyborcze.
 3. Na projekty z listy dla danego Obszaru mogą głosować tylko mieszkańcy danego Obszaru.
 4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio i elektronicznie przez 5 dni, w miejscach i terminach wyznaczonych dla każdego z Obszarów Zarządzeniem Burmistrza Błonia (patrz: Obwieszczenie poniżej)
 5. Głosowanie odbywa się na karcie / formularzu elektronicznym do głosowania dla danego Obszaru poprzez postawienie znaku X przy jednym wybranym projekcie.
 6. Wzór karty/formularza do głosowania stanowi załącznik nr 4 do Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego uchwalonych przez Radę Miejską.
 7. Głosowanie jest jawne. Na karcie / formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL oraz oświadcza, iż w dniu głosowania posiadał czynne prawo wyborcze, a dane które podał są zgodne z prawdą.
 8. Wyniki oblicza dla każdego Obszaru Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Obliczanie wyniku jest jawne i odbywa się niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
 9. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sporządza protokół z głosowania, oddzielnie dla każdego z Obszarów. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do wspomnianych wyżej Zasad.
 10. Za wybrane do realizacji w danym Obszarze uznaje się te projekty, które otrzymały największą ilość głosów.
 11. Informacja o wynikach głosowania podana zostaje niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie gminy w zakładce Budżet Obywatelski, stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.