GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów


  1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym oraz wydaje opinię w sprawie zgłoszonych projektów.
  2. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie szacunkowego kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub nie możliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.
  3. Zgłoszone projekty, które będą pokrywać się z zadaniami wpisanymi do realizacji do budżetu Gminy Błonie na 2020 rok, zostaną odrzucone na etapie weryfikacji wniosku.
  4. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sporządza listę projektów dla każdego z Obszarów, którą publikuje się na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.