GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w Błoniu przy ulicach: Słoneczna, Uśmiech, Kwiatów Polnych.

  W związku z remontem nawierzchni ulic: Słoneczna, Uśmiech, Kwiatów Polnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. (dalej: MPWiK) przystępuje do przebudowy sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego wymienionych ulic.

  Z uwagi na to, że przyłącza wodociągowe są w złym stanie technicznym na całej długości należy wymienić również odcinek usytuowany na terenie nieruchomości poza pasem drogowym. Wymiana ta powinna być wykonana staraniem i na koszt właściciela nieruchomości podłączonej do sieci. Wymiana ta może być wykonana odpłatnie przez ekipy MPWiK.

  W tym celu należy skontaktować się z działem technicznym MPWiK celem ustalenia zakresu robót, kosztów wykonania oraz podpisania stosownej umowy. Informujemy przy tym, że w przypadku kumulacji robót związanych z przebudową sieci i przyłączy wodociągowych, terminy wymiany przyłączy poza pasem drogowym mogą ulec wydłużeniu i ustalane będą indywidualnie dla każdego przypadku. Wymianę przyłączy w obrębie nieruchomości można powierzyć innym niż MPWiK uprawnionym firmom. Prace w tym przypadku winny być wykonywane po powiadomieniu i pod nadzorem MPWiK.

  Powyższe nie dotyczy przyłączy wymienionych w ostatnich latach.
  Z uwagi na to, że wymiany te dokonywane często były bez wiedzy MPWiK prosimy o przekazanie informacji do służb technicznych, które przyłącza, w jakim zakresie i w jakim terminie zostały wymienione.

  W związku z wykonywaniem prac związanych z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych będą miały miejsca przerwy w dostawie wody w obrębie wymienionych ulic jak również terenów przyległych. O planowanych przerwach informować będziemy na bieżąco.

  Z góry przepraszamy za kłopoty wynikające z planowanych robót.

  Prezes Zarządu MPWiK w Błoniu
  Bogusław Ziółkowski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.